پالت پلاستیکی

فیلترها:
همه
پتروشیمی
سردخانه
بهداشتی و دارویی
صنایع غذایی
صنعتی
صادراتی
یورو پالت
فروشگاهی
پالت پلاستیکی T33

T-33

 • 130*110*15
 • 5000 kg
 • 18 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1400 kg
پالت پلاستیکی T35

T-35

 • 130*110*15
 • 4000 kg
 • 15 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1350 kg
پالت پلاستیکی T32

T-32

 • 130*110*15
 • 4000 kg
 • 13 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1300 kg
پالت پلاستیکی T48

T-48

 • 120*100*16
 • 7500 kg
 • 21 ± 200 kg
 • تحمل بار متحرک
  1500 kg
پالت پلاستیکی T23

T-23

 • 120*100*15
 • 3500 kg
 • 16 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1200 kg
پالت پلاستیکی T26

T-26

 • 120*100*15
 • 5000 kg
 • 16 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1500 kg
پالت پلاستیکی T24

T-24

 • 120*100*15
 • 3000 kg
 • 15 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1200 kg
پالت پلاستیکی T38

T-38

 • 120*100*13
 • 5000 kg
 • 15 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1250 kg
پالت پلاستیکی T43

T-43

 • 120*100*15
 • 3500 kg
 • 14 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1350 kg
پالت پلاستیکی T50

T-50

 • 120*100*15
 • 3000 kg
 • 14 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1200 kg
پالت پلاستیکی T42

T-42

 • 120*100*15
 • 3000 kg
 • 13 ± 200 kg
 • تحمل بار متحرک
  1200 kg
پالت پلاستیکی T51

T-51

 • 120*100*15
 • 3000 kg
 • 12 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1200 kg
پالت پلاستیکی T34

T-34

 • 120*100*14
 • 1600 kg
 • 6.5 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  800 kg
پالت پلاستیکی T39

T-39

 • 120*100*12
 • 1000 kg
 • 6.5 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  600 kg
پالت پلاستیکی T52

T-52

 • 120*100*15
 • 3000 kg
 • 17 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1200 kg
پالت پلاستیکی T45

T-45

 • 120*100*15
 • 2000 kg
 • 9 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1000 kg
پالت پلاستیکی T27

T-27

 • 120*80*15
 • 4000 kg
 • 14 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1400 kg
پالت پلاستیکی T37

T-37

 • 120*80*15
 • 3000 kg
 • 12 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1200 kg
پالت پلاستیکی T49

T-49

 • 120*80*13
 • 5000 kg
 • 14 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1250 kg
پالت پلاستیکی T28

T-28

 • 120*80*15
 • 2000 kg
 • 10 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  800 kg
پالت پلاستیکی T31

T-31

 • 120*80*17
 • 2000 kg
 • 12.5 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  1000 kg
پالت پلاستیکی T40

T-40

 • 100*70*15
 • 1000 kg
 • 8 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  500 kg
پالت پلاستیکی T36

T-36

 • 90*60*15
 • 800 kg
 • 6 ± 500 kg
 • تحمل بار متحرک
  400 kg